Suda boğulma olaylarıyla ilgili genelge yayınlandı

Havaların ısınmasıyla birlikte göl ve göletler, barajlar, sulama kanalları, akarsu yatakları ve havuzlarda yüzme faaliyetinin düzenlenmesi meydana gelebilecek boğulma olaylarının ve can kayıplarının önlenmesi açısından Malatya Valiliği Genel emir yayınladı.

Malatya 29.07.2022, 13:16
Suda boğulma olaylarıyla ilgili genelge yayınlandı

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 22.07.2022 tarih ve 33768 sayılı yazısına göre;

''İlimizde mevsimsel faktörler sebebiyle havaların ısındığı yaz aylarında eğlenmek, dinlenmek, yüzmek, piknik yapmak, balık tutmak, spor yapmak gibi sebeplerle göl ve göletler, sulama kanalları, barajlar, akarsu yatakları ve havuzlar gerek vatandaşlarımız gerekse turistler tarafından öncelikli olarak tercih edilmektedir.         Bu alanlarda zaman zaman yaşanan ve can kayıplarına sebep olan boğulma olaylarının, yüzme bilmenin beraberinde getirdiği özgüven duygusu, olumsuz hava koşullarında suya girilmesi, alkollü bir şekilde ya da yasaklı madde kullanarak suya girilmesi, iyi seviyede yüzme bilinmemesi, kayalıklardan düşme, zıpkınla balık avcılığında sığ su bayılmaları, su sporları faaliyetleri esnasında yaşanan kazalar gibi çeşitli nedenlerden kaynaklandığı görülmektedir.       

 Bu nedenle göl ve göletler, barajlar, sulama kanalları, akarsu yatakları ve havuzlarda yüzme faaliyetinin düzenlenmesi meydana gelebilecek boğulma olaylarının ve can kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bilindiği üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesinin c bendinde “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.” hükmü yer almaktadır.      

Bu çerçevede, suda boğulma vakalarının önlenmesi, yüzme alanlarında uyulacak genel kuralların belirlenmesi, suda boğulma olaylarının analizinin yapılarak sebeplerinin araştırılması ve denetimlerin artırılması amacıyla; 1.Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği ile genel sağlığın korunması amacıyla akarsu, göl, gölet, baraj, sel kapanı, regülatör, kanal, su birikintisi, su iletimi, deşarj, taşkından koruma veya sulama kanalı ve benzeri DSİ veya özel şahıs işletmelerine ait tesislerde serinleme veya yüzme amaçlı suya girişlerin yasaklanmasına karar verilmiştir. 2.İlimiz sınırları içerisinde yer alan  akarsu, göl, gölet, baraj, sel kapanı, regülatör, kanal, su birikintisi, su iletimi, deşarj, taşkından koruma veya sulama kanalı ve benzeri tesisleri serinleme yada yüzme amaçlı kullanan 15 yaş ve üzeri kişilerin kendilerine idari yaptırım cezası uygulanacak 15 yaşından küçükler ise sudan çıkartılarak ailelerine teslim edilecektir.  3.Sağlık, güvenlik ve sosyal donatılar açısından yeterli görülen, can güvenliği riski taşımayan göl, gölet vb. yüzülebilir yerlerin her yıl mart ayının sonuna kadar ilgili birimlerce “yüzme alanı” olarak belirlenerek kamuoyuna duyurulacaktır. 4.Tespit edilen yüzme alanlarında yüzme sınırlarının (kıyıdan itibaren 200 metreye kadar) yüzer donanımlarla işaretlenmesi ve bu alanlarda yüzme sınırlarını gösteren uyarıcı levhaların bulundurulması sağlanacaktır. 5.Yüzme alanı olarak belirlenmiş ve sınırları işaretlenmiş alanlara, her türlü motorlu veya motorsuz deniz/su aracının girmesi ve bu alanlarda yarış, gösteri vb. herhangi bir aktivite yapılması engellenecektir. 6.Meteoroloji İl Müdürlüğünce olumsuz hava tahminleri Kaymakamlıklara bildirilecek ve hava/deniz koşullarının uygun olmadığı zamanlarda suya girilmesi Kaymakamlıklarca ivedilikle yasaklanarak kamuoyuna duyurulacaktır. (yerel basın, sosyal medya vb. aracılığıyla), 7.Yüzme alanlarına yoğun olarak girilen yerlerde halkın bilgilendirilmesi ve uyarılması maksadıyla sahil şeritlerine hâkim olacak şekilde sesli anons ve uyarı sistemleri kurulacaktır. 8.Yüzme alanlarında çeken akıntı üreten yerlerin tespiti yapılarak ikaz dubalarıyla işaretlenmesi sağlanacaktır. 9. Boğulma olaylarının yaşandığı göl, gölet, akarsu, su kanalı vb. alanlarda ve kontrolsüz plajlarda suya girilmesinin can güvenliği açısından tehlike arz ettiğini belirten işaret ve ikaz levhaları konulacak ve bu alanlara yönelik ilave tedbirler planlanacaktır.

10.İnsan sağlığı ve can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan alanlar konusunda vatandaşların ve turistlerin bilgilendirilmesi amacıyla ilan panoları, otobüs durakları, otogar gibi yerlere uyarıcı afişler asılacak, bu afişler belli aralıklarla güncellenecektir.

11.DSİ tarafından işletilen veya çeşitli kurum ve kuruluşlara devredilen tesislerin (baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkından koruma kanalı gibi) çevresine insan geçişinin engellenmesi amacıyla fiziki güvenlik tedbirlerinin (tel çit, korkuluk, uyarı levhaları gibi) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği çerçevesinde ilgili kurumlarca; Yönetmelik kapsamı dışındaki su yapılarında ise tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre işletmecisi tarafından yapılacaktır.

12.Yüzme alanlarında devriye/denetim faaliyeti icra eden kolluk/belediye personeline ilk yardım eğitimi verilecektir.

13.Suda boğulma olayları sonrasında uygulanacak ilkyardım kurallarını ihtiva eden broşürleri İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanarak farkındalık oluşturmak üzere ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri ile turizm tesisleri ve su sporları işletmelerine dağıtılacaktır.

14.Yüzme alanlarındaki yoğunluğa ve risk durumuna göre ilgili işletme tarafından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan belgeli cankurtaran görevlendirilmesi sağlanacaktır. 15.Cankurtaran istasyonlarında halkın görebileceği yerlere cankurtaran brövesinin bir örneğinin, çalışma saatleri ve flamaların anlamları asılacaktır. 16.Cankurtaranın olmadığı veya yüzme alanlarına girmenin tehlikeli ve yasak olduğu durumlarda cankurtaran istasyonlarına kırmızı flama çekilip sınır flamaları kaldırılarak cankurtaranın olmadığı ve suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu anons sisteminden duyurulacaktır. 17.İlimiz genelinde meydana gelebilecek boğulma olayları ve can güvenliği açısından tehlike arz edecek acil durumlar ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne bildirilecektir. 18.Özellikle boğulma vakalarına dayalı can kayıplarının arttığı dönmelerde paydaş kurum/kuruluşlar aracılığı ile vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi/bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yoğunlaştırılacaktır. 19.Yüzme alanlarından faydalanan vatandaşların can güvenliği açısından bu alanlarda her türlü su ürünleri avcılığı yasaklanacaktır. 20. Yüzme alanları içerisinde oyun gruplarının (şişme ve diğer yüzer su parkı) ve cankurtaranın görüş alanını olumsuz etkileyen diğer büyük hacimli yapıların oluşturulmasına izin verilmeyecektir. 21.Okullarda “Çeken Akıntı”, sulama kanallarında, barajlarda ve insan sağlığı ile can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan yerlerde suya girilmesinin tehlikeleri hakkında eğitimler verilecektir. 22.Üniversiteler ve diğer paydaş kurum/kuruluşlar aracılığıyla kamuoyunda farkındalığı artırıcı panel, seminer, sempozyum, çalıştay vb. etkinliklerin düzenlenerek çıktıları kamuoyu ile paylaşılacaktır. 23.Yüzme alanı olarak belirlenen yerlerde “Boyunuzu Geçebilir”, “Çeken Akıntı”, “Alkollü Şekilde Suya Girmek Risklidir”, “Yüzme Bilmeden Suya Girmek Tehlikelidir”, “Kayalıklardan Atlamak Hayati Tehlike Taşır” gibi uyarıcı ibareler içeren broşürlerin dağıtılacaktır.

24.İlçelerimizde imkanlar çerçevesinde paydaş kurum/kuruluşlarla iş birliği içerisinde yüzme kursları/programları düzenlenerek isteklilere cankurtaranlık eğitimi verilecektir. 25.İlçelerimizde oluşturulacak denetim ekipleri tarafından denetimler sık ve düzenli olarak gerçekleştirilecektir. 26.Özellikle hafta sonu ve bayram tatillerinde yüzme alanlarında denetimler artırılacaktır. 27.Yüzme alanlarında görev yapan cankurtaranların standartlara uygunluğu ve yeterli kurtarma ve ilk yardım ekipmanına sahip olup olmadığı belirli aralıklarla denetlenecektir. 28.Kaymakamlıklar tarafından yüzme havuzu işletme sorumluluğu üzerinde olan belediye, site, ticari işletmeler uyarılarak; bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri sağlanacak, belirtilen kararların gereğinin uygulanıp uygulanmadığının ilçede kurulacak komisyonlar marifetiyle denetlenecek, suda boğulma olaylarının önlenmesi hususunda gerekli bütün çalışmalar ivedilikle sonuçlandırılacaktır. 29.Resmi ve özel yüzme havuzlarında gerçekleştirilen eğitim ve antrenman çalışmaları ile halk saati uygulamalarında boğulmalara karşı önlemler; ilgili federasyonların düzenleyici talimatları doğrultusunda engelli bireyleri de kapsayacak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gözetim ve denetiminde ilgili kurum, kuruluş ve işleticiler tarafından alınacaktır. 30. İdari yaptırımlar kolluk görevlileri, belediye zabıtaları, DSİ Bölge/Şube Müdürlüğü veya ilgili idarelerin yetkilendirdiği personeli tarafından düzenlenecektir. 31. Bu Genel Emir hükümlerine aykırı davrananlar hakkında normlar hiyerarşisine göre İdari Yaptırım Uygulanır. Yasaklama kararına uymayanlar hakkında (eylemlerinin başkaca bir suç teşkil etmesi halinde ilgili cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunun 32'nci maddesi gereğince Genel Emrin 30'uncu maddesinde belirtilen görevlilerce idari yaptırım kararları uygulanacaktır.     

Yukarıda belirtilen hususlar kolluk birimleri, yerel yönetimler ve ilgili kamu/kurum kuruluşları ile koordine edilerek uygulanacak ve öncelikle Kaymakamlar ve diğer sıralı/sorumlu amirler tarafından takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.          

Bu Genel Emir yayımı  tarihi itibariyle yürürlüğü girer''

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
Asgari Ücrete yapılan zam yeterli mi?
Asgari Ücrete yapılan zam yeterli mi?
Namaz Vakti 09 Aralık 2022
İmsak 06:38
Güneş 08:10
Öğle 13:01
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 16 28
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 16 12
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4